Podmienky ochrany osobných údajov

OZNÁMENIE O OCHRANE SÚKROMIA

 

 

Toto Oznámenie o ochrane súkromia (ďalej len ako: Oznámenie) opisuje spôsob, akým obchodná spoločnosť Orbico s.r.o. so sídlom v Kutlíkova 17, Bratislava IČ DPH: 2120477931 (ďalej len ako: "spoločnosť Orbico") spracúva Vaše osobné údaje.

Toto Oznámenie bolo harmonizované s Nariadením (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/EC (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako: „GDPR“).

Aby ste lepšie pochopili (alebo si pripomenuli), čo znamená  spracúvanie a čo znamenajú osobné údaje v zmysle GDPR, pozrite si nižšie uvedenú tabuľku.

 

 

OSOBNÝ ÚDAJ

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky informácie vzťahujúce sa na identifikovanú fyzickú osobu alebo na osobu, ktorú je možné identifikovať („respondent”). Fyzická  osoba, ktorú je možné identifikovať, je osobou, ktorú je možné identifikovať priamym alebo nepriamym spôsobom, najmä odkazom na identifikátor, akým je meno, identifikačné číslo, lokalizačné informácie, sieťový identifikátor, alebo odkazom na jeden či viacero činiteľov špecifických pre fyzickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu dotknutej fyzickej osoby.

Je to každá spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov bez ohľadu na to, či sa používajú  alebo nepoužívajú automatizované prostriedky, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štrutúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, konzultovanie, používanie, zverejnenie prenosom, šírenie alebo nejakým iným spôsobom sprístupnenie,  harmonizovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie či likvidovanie.

 

 1. Rozsah

Toto oznámenie upravuje všeobecný spôsob, akým spoločnosť Orbico osobné údaje spracúva. V tomto zmysle  je spoločnosť Orbico tzv. manažérom spracovávania osobných údajov, ktoré spracúva. Tiež aj to, že toto Oznámenie sa vzťahuje na spoločnosť Orbico a neodkazuje na služby iných obchodných spoločností v rámci skupiny, do ktorej spoločnosť Orbico patrí, ani na obchodné spoločnosti riadené tretími stranami.

Upozorňujeme, že spracúvanie osobných údajov v určitých prípadoch, napríklad pri nákupe nášho tovaru, podlieha osobitným zásadám o ochrane súkromia, ku ktorým máte prístup na príslušnej webovej stránke.

 

 1. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

 

SPRACÚVANIE

Účel spracúvania

Právny základ

Administratívna komunikácia

Komunikácia s vami o službách spoločnosti Orbico a o akýchkoľvek otázkach, ktoré môžete mať, keď nás kontaktujete, a to buď pomocou kontaktného formulára na tejto stránke alebo akýmkoľvek iným spôsobom komunikácie (ako je náš profil na rôznych platformách sociálnych médií).

Odpovede na vaše otázky.

Oprávnený záujem spoločnosti Orbico odpovedať na vašu otázku – GDPR článok 6 odsek 1 (f).

Hry o ceny / Súťaže o ceny

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii na takéto podujatie. Ak ste niektorú z cien vyhrali, ste pozvaní na odovzdávanie cien. Túto udalosť možno zaznamenať a  záznam zverejniť.

Uľahčiť účasť v hre o ceny / v súťaži o ceny a usporiadať  odovzdanie cien pre víťazov.

Váš súhlas s účasťou v hre o ceny / v súťaži o ceny – článok 6 odsek 1 (a) GDPR.

Súbory Cookie

Spoločnosť Orbico ukladá tie súbory cookie, ktoré ste si zvolili pri otvorení tejto webovej stránky. Viac o týchto súboroch cookie si môžete prečítať v našom oznámení o súboroch cookie -  obavijest o kolačićima.

Poskytovanie webovej stránky, analytických nástrojov na zlepšenie webovej stránky a používateľskej skúsenosti.

Váš súhlas s prijímaním súborov cookie – článok 6 odsek 1 (a) GDPR.

 

V žiadnom prípade spoločnosť Orbico nevykonáva automatizované rozhodovanie na základe vašich osobných údajov a ani na tento účel nevytvára profily respondentov.

 

 

 1. Prenosnosť či prenos a sprístupnenie vašich osobných údajov

 

 

V závislosti od druhu procesu, v rámci ktorého spracúvame Vaše osobné údaje, môžu byť niektoré údaje odovzdané tretím stranám. V týchto prípadoch predmetné subjekty vystupujú ako vykonávatelia spracúvania údajov v súlade s našimi pokynmi. Tieto strany sú zmluvne zaviazané uchovávať všetky osobné údaje, ktoré od nás získajú, a majú zakázané ich používať v rozpore s našimi pokynmi. Týmito tretími stranami môžu byť:

 • Obchodné spoločnosti v rámci Skupiny, do ktorej spoločnosť Orbico patrí;
 • Poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v mene spoločnosti Orbico a ktorí sú povinní zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch, (napr. poskytovatelia IT podpory, poskytovatelia logistickej podpory atď.);
 • Orgány verejnej moci, regulačné agentúry za účelom dodržiavania platnej legislatívy;
 • Odborní poradcovia – osoby, ktoré nám poskytujú určité poradenské služby, môžu mať prístup k vašim osobným údajom, ak je to nevyhnutné na poskytnutie predmetnej služby.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú a prenášajú v rámci územia Európskej únie.

Ak by sa osobné údaje mali preniesť do iných krajín mimo Európskej únie (tretie krajiny),  spoločnosť Orbico sa bude opierať o Štandardné zmluvné doložky, t. j. o Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/914 zo 4. júna 2021 o štandardných zmluvných doložkách na prenos osobných údajov do tretích krajín v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady.

Prenos údajov na základe vyššie uvedeného mechanizmu je upravený v článku 46 GDPR v situáciách, keď Európska komisia nevydala Rozhodnutie o primeranosti pre tretiu krajinu, do ktorej sa osobné údaje prenášajú.

 

 1. Doba uchovávania vašich osobných údajov

 

Doba uchovávania vašich osobných údajov bude závisieť predovšetkým od účelu, na ktorý boli zhromaždené, respektíve od dôvodu, pre ktorý Vaše osobné údaje spracúvame. V tomto zmysle nebudeme uchovávať vaše údaje dlhšie, než je to nevyhnutne potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Ak je spracovanie založené na súhlase, vaše osobné údaje uchovávame po dobu, na ktorú ste súhlas udelili, alebo do vášho odvolania súhlasu.

Ak je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme, vaše osobné údaje uchovávame tak dlho,  kým trvá náš oprávnený záujem.

Ak je spracovanie založené na našej zákonnej povinnosti, vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako to vyžaduje zákon, ktorý je základom takéhoto spracovania.

 

 1. Vaše práva

Svoje práva v súvislosti s osobnými údajmi si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na emailovej adrese privacy.orbicosk@orbico.com. Na uplatnenie svojich práv, ktoré sú k dispozícii na našej webovej stránke, môžete použiť náš kontaktný formulár.  Vedzte, že svoje práva si môžete uplatniť len v súvislosti s vašimi   osobnými údajmi.

Ohľadom vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 

Právo na prístup k Vaším osobným údajom

 

Máte právo požadovať  od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje, a tiež aj prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.

Právo na opravu osobných údajov

 

Máte právo od nás požadovať opravu vašich nesprávnych či nepresných  osobných údajov ako aj právo na doplnenie vašich osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu

 

Máte právo kedykoľvek odvolať váš súhlas s ďalším spracovaním vašich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie uskutočňujúce sa na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie)

 

Ak odvoláte váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov alebo ak právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov zanikne respektíve v iných prípadoch ustanovených Všeobecným nariadením o ochrane údajov, máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.

Právo na prenos osobných údajov

Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu alebo na základe našej zmluvy, máte právo požiadať nás, aby sme vaše osobné  údaje preniesli za to vhodným spôsobom.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 

Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu alebo na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo vzniesť námietku proti ďalšiemu spracúvaniu vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania

 

Ak spochybňujete presnosť vašich osobných údajov alebo v iných prípadoch ustanovených Všeobecným nariadením o ochrane údajov, máte právo požiadať nás, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov obmedzili na dobu, kým sa  takáto situácia nevyrieši.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Kedykoľvek máte právo príslušnému orgánu na ochranu osobných údajov pôsobiacemu vo vašej krajine podať sťažnosť vo veci spracúvania a ochrany vašich osobných údajov (https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

 

 

Svoje práva si uplatňujete bezplatne. Ak však často alebo nadmerne (napríklad, všetky svoje práva požadujete v písomnej forme) žiadate prístup k svojim osobným údajom alebo ich prenos, máme právo požiadať vás, aby ste pred vykonaním takéhoto úkonu znášali naše náklady.

 1. Bezpečnosť údajov

Tiež vás informujeme aj o tom, že spoločnosť Orbico používa širokú škálu bezpečnostných opatrení  na zabezpečenie mlčanlivosti a integrity vašich osobných údajov.

Vzhľadom na povahu Internetu by sme vás však chceli upozorniť na skutočnosť, že pri prenose údajov cez internet (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže dôjsť k bezpečnostnému zlyhaniu a že zabezpečenie úplnej ochrany údajov pred prístupom tretích osôb nie je možné. Ako sme však už uviedli, spoločnosť Orbico venuje ochrane vašich osobných údajov veľkú pozornosť a v tomto zmysle, vzhľadom na vyššie uvedenú povahu tohto média, organizovala a uskutočňuje významné technické a bezpečnostné opatrenia.

 

 1. Zmeny v Oznámení

Vyhradzujeme si právo toto oznámenie kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek zmeny v oznámení budú zverejnené tu:  https://www.bodylovers.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

 

 

 

Oznámenie o súboroch cookie

 

 1. Čo sú súbory cookie?

Súroby cookie sú malé textové súbory, ktoré vytvára webová stránka, ktorú navštevujete, obsahujúce údaje. Ukladajú sa v počítači návštevníka, aby  užívateľovi umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookie sú užitočné z mnohých dôvodov, pretože vám umožňujú efektívne sa pohybovať medzi webovými stránkami, zapamätať si vaše nastavenia a vo všeobecnosti zlepšiť používateľskú skúsenosť.

 

 1. Prečo používame súbory cookie?

Používame súbory cookie, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci interagujú s obsahom našich webových stránok, a aby sme zlepšili ich skúsenosti pri návšteve našej webovej stránke.

 

 1. Aké typy súborov cookie používame?

Na našej webovej stránke používame:

 1. a) Funkčné (nevyhnutné) súbory cookie

Funkčné súbory cookie zabezpečujú riadne fungovanie webovej stránky a prehľadnosť užívateľských nastavení. Pridaním funkčných súborov cookie tiež umožňujeme  jednoduché používanie webovej stránky (napr. nemusíte znova zadávať rovnaký text). Tento typ súborov cookie sa  ukladá vo Vašom zariadení  bez Vášho súhlasu. Nižšie sa nachádza zoznam funkčných súborov cookie, ktoré používame:

 

Názov

Účel

Uplynutie

Dodatočné informácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. b) Analytické súbory cookie

Tieto súbory cookie sa používajú na sledovanie štatistiky webovej stránky. Umožňujú nám sledovať počet a zdroj návštev, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našej webovej stránky. Tento typ súborov cookie nám pomáha pochopiť, ktoré podstránky sú najviac alebo najmenej navštevované, a ako sa návštevníci pohybujú po našej webovej stránke. Ak odmietnete ukladanie analytických súborov cookie na vašom počítači alebo smartfóne, vaša návšteva nebude zahrnutá do našej štatistiky, no zároveň neobmedzí žiadnu funkčnosť našej webovej stránky.

Nižšie uvedená tabuľka poskytuje ďalšie náležitostí o analytických súboroch cookie, ktoré používame.

 

Názov 

Účel

Uplynutie

Dodatočné informácie 

Google analytics 

 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage 

 

 1. c) Marketingové súbory cookie a súbory cookie sociálnych sietí

Tieto súbory cookie (vrátane súborov cookie pre remarketing) nám umožňujú vytvárať lepšiu a prispôsobenejšiu ponuku pre našich používateľov. Vytvárajú možnosť personalizácie posolstiev, ktoré sa zobrazujú v reklamách na výrobky lokalizované na našej webovej stránke ako aj na sociálnych sieťach podľa  používateľov, ktorí o tieto výrobky prejavili záujem (napr. Facebook, Instagram a pod.).

Marketingové súbory cookie používame na:

 • Zasielanie reklamných a propagačných posolstiev, ktoré sú vhodnejšie pre potreby a preferencie jednotlivých používateľov (personalizovaná reklama)
 • Opätovné spájanie s používateľom webovej stránky prostredníctvom reklamnej komunikácie (retargeting)
 • Analýza toho, ako používatelia používajú našu webovú stránku na vytváranie predvídateľnejších reklám

Nižšie je zoznam marketingových súborov cookie a súborov cookie sociálnych sietí, ktoré používame.

 

Názov 

Osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú 

Účel 

Poskytovateľ 

Uplynutie

 

 

 

 

 

 

 1. Iné prevádzkové informácie

Technológia lokálneho ukladania nám umožňuje efektívne využívať webovú stránku a slúži na ukladanie údajov, ktoré sa počas používania webovej stránky uložili do osobitnej časti pamäte prehliadača po jeho vypnutí. K údajom v lokálnom úložisku má prístup iba webová stránka, ktorej údaje sú uložené v prehliadači.

Používanie webovej stránky  znamená odoslanie otázky na server, kde je webová stránka uložená. Každá otázka odoslaná na server sa uloží do logov servera. Logy servera zahŕňajú IP adresu, dátum a čas, informácie o webovom prehliadači a o operačnom systéme. Logy sa ukladajú na server a tam sa uchovávajú. Údaje uložené v logoch servera nie sú prepojené s jednotlivými užívateľmi používajúcimi webovú stránku a nepoužívajú sa na účely identifikácie. Logy servera sú pomocným materiálom používaným na spravovanie webovej stránky a ich obsah nie je sprístupnený nikomu inému než osobám oprávneným spravovať server.

 

 1. Ako obmedziť súbory cookie?

Väčšina webových prehliadačov povoľuje určitú mieru kontroly nad väčšinou súborov cookie prostredníctvom nastavení prehliadača. Na zobrazenie informácií o jednotlivom prehliadači (vrátane jeho nastavení) by mal používateľ navštíviť webovú stránku daného prehliadača. Nižšie je uvedený zoznam návodov na spravovanie súborov cookie pre jednotlivé  prehliadače:

Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Opera - https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Mozilla - https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Safari - https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

 1. Spravovanie súhlasu

Keď prvý krát navštívite našu webovú stránku, zobrazíme vám vyskakovacie okno s vysvetlením súborov cookie. Výberom možnosti "Prijať všetko" súhlasíte s naším používaním súborov cookie  popísaných v bodoch vyššie. Kliknutím na "Nastavenia" si môžete zvoliť typ súborov cookie, ktoré používame, keď pristupujete na našu webovú stránku. Výberom možnosti “Prijať iba nevyhnutné” odmietate používanie analytických a marketingových súborov cookie. Berte, prosím, na vedomie to, že  funkčné (nevyhnutné) súbory cookie sú potrebné na riadne a správne používanie webovej stránky, a preto ich nemožno odmietnuť. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať v sekcii "nastavenia".

Môžete tiež znemožniť používanie súborov cookie prostredníctvom vášho prehliadača (pozri bod vyššie "Ako obmedziť súbory cookie"), ale vedzte, že potom naša webová stránka nemusí fungovať tým najefektívnejším spôsobom (pretože, ako sme už skôr uviedli, funkčné súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby webová stránka fungovala správne).

V prípade, že chcete zmeniť svoj súhlas s súbormi cookie, alebo chcete odstrániť súbory cookie, ktoré sú už uložené vo vašom zariadení, môžete tak urobiť vymazaním histórie prehliadania vo vašom prehliadači. Tým sa odstránia všetky  súbory cookie z tejto webovej stránky a pri ďalšej návšteve vás znova požiadame o súhlas s používaním súborov cookie. Vedzte, že ak sa tak rozhodnete, môže dôjsť k strate uložených informácií (napr. uložených prihlasovacích údajov, nastavení stránky atď.).

 

 1. Zmeny v Oznámení

Vyhradzujeme si právo toto oznámenie o súboroch cookie kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek zmeny v oznámení  o súboroch cookie budú zverejnené tu: https://www.bodylovers.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/